Реформите наспроти правата
пронајди

Определување на поимот „јавен интерес”: анализа и критички осврт на „јавниот интерес” во македонскиот правно-политички контекст

Автори:
Дарко Павловски
Филип Медарски

Издавач:
Фондација Отворено општество - Македонија

Клучни зборови

| право | публикација